Lietuvos Citroën klubo "CITRINA" įstatai 

1.  Bendroji dalis

1.1.   Lietuvos Citroën klubas „CITRINA” (toliau vadinamas Klubu) yra savarankiška, savanoriška visuomeninė organizacija, veikianti visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Savo veikloje Klubas vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos visuomeninių organizacijų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais įstatymais, teisės aktais ir šiais Įstatais.

1.2.   Klubas nuo Įstatų įregistravimo dienos yra viešasis juridinis asmuo, turintis savo balansą, antspaudą su savo pavadinimu, simboliką ir atsiskaitomąją bei valiutinę sąskaitas. Klubo veiklos tikslas nėra pelno siekimas.

1.3.   Klubas atsako už savo prievoles savo turtu. Jis neatsako už savo narių prievoles, o nariai neatsako už Klubo prievoles.

1.4.   Klubo santykiai su fiziniais ir juridiniais asmenimis grindžiami sutarčių pagrindu.

1.5.   Klubo pavadinimas yra: Lietuvos Citroën klubas “CITRINA”.

1.6.   Klubo buveinės adresas: Molėtų g. 41, Kaunas LT-50173, Lietuvos Respublika.

1.7.   Klubas padalinių neturi.

1.8.   Klubo simbolikos vaizdinė išraiška pateikta prie šių Įstatų. (Priedas Nr.1).

 

2.    Klubo tikslai, veiklos teritorija ir terminai

2.1.   Klubo tikslai:

2.1.1.   Vienyti Citroën markės automobilių gerbėjus.

2.1.2.   Sudaryti sąlygas Citroën markės automobilių gerbėjams keistis naudinga informacija.

2.1.3.   Populiarinti Citroën markės automobilius Lietuvoje.

2.2.   Klubo veikla:

2.2.1.   Renka, kaupia ir platina su Citroën markės automobiliais susijusią aktualią informaciją.

2.2.2.   Organizuoja įvairius organizacijos tikslų įgyvendinimui skirtus renginius ir parodas, leidžia periodinius, vienkartinius ar specialius leidinius, steigia visuomenės informavimo priemones.

2.2.3.   Palaiko ryšius su Citroën markės automobilių pardavėjais, servisais ir remonto dirbtuvėmis, taip pat su analogiškais užsienio šalių klubais.

2.2.4.   Steigia įmones, registruojamas ir veikiančias pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

2.2.5.   Steigia fondus ar dalyvauja jų veikloje.

2.2.6.   Perka, nuomoja ar kitaip įsigyja Klubui būtiną kilnojamąjį ar nekilnojamąjį turtą, samdo asmenis klubo veiklai.

2.2.7.   Kaupia lėšas šių tikslų įgyvendinimui.

2.3.   Klubas steigiamas neribotam laikui.

 

3.   Priėmimo į Klubo narius ir išstojimo, pašalinimo iš jo sąlygos bei tvarka

3.1.   Klubo nariu gali būti kiekvienas pilnametis Lietuvos Respublikos pilietis, pripažįstantis Klubo tikslus ir šiuos įstatus.

3.2.   Asmuo į Klubą įstoja užpildęs Klubo nario anketą ir prašymą, pateikiamą Klubo vadovui bei sumokėjęs stojamąjį mokestį.

3.3.   Anketas-prašymus registruoja ir Klubo narių sąrašą tvarko Klubo vadovas.

3.4.   Klubo nario pažymėjimą įteikia Klubo vadovas. Klubo nario pažymėjimas išduodamas vienerių metų terminui ir pratęsiamas, nariui sumokėjus šiuose įstatuose nustatyta tvarka metinį nario mokestį. Laiku nesumokėjęs metinio nario mokesčio, asmuo netenka Klubo nario statuso.

3.5.   Narys iš Klubo išstoja, pranešdamas raštu Klubo vadovui ir grąžindamas nario pažymėjimą.

3.6.   Jeigu narys nesilaiko Įstatų, Visuotinis narių susirinkimas gali pašalinti tokį asmenį iš Klubo narių.

3.7.   Klubo rėmėjais gali būti visi fiziniai ir juridiniai asmenys, pritariantys Klubo tikslams bei veiklai ir savarankiškai, teisėtai remiantys ją finansiškai ar materialiai.

3.8.   Klubas gali turėti garbės narius, kurie renkami visuotiniame susirinkime.

 

4.   Narių teisės ir pareigos

4.1.   Visi Klubo nariai turi lygias teises, nepriklausomai nuo mokamo nario mokesčio dydžio.

4.2.   Kiekvienas Klubo narys turi vieno balso teisę.

4.3.   Kiekvienas Klubo narys turi teisę:

4.3.1.   Rinkti ir būti išrinktas į Klubo valdymo organus.

4.3.2.   Reikšti savo nuomonę ir siūlymus visais Klubo veiklos klausimais.

4.3.3.   Naudotis visomis Klubo nariams taikomomis nuolaidomis ir lengvatomis.

4.3.4.   Gauti informaciją, susijusią su Klubo veikla.

4.4.   Klubo narys Visuotiniame Klubo narių susirinkime turi teisę atstovauti kitą narį ar būti atstovaujamas kito nario išduotu ir notaro patvirtintu įgaliojimu, pateikiant jį Klubo vadovui arba pranešant apie tai kita Valdybos nustatyta forma.

4.5.   Garbės nariai neturi balsavimo  teisės, tik patariamojo balso teisę.

4.6.   Klubo narys privalo:

4.6.1.   Laikytis šių Įstatų.

4.6.2.   Laiku mokėti Visuotinio narių susirinkimo nustatytą metinį nario mokestį.

4.6.3.   Siekti Klubo tikslų įgyvendinimo, aktyviai dalyvauti Klubo veikloje, vykdyti kitus įsipareigojimus Klubui.

4.6.4.   Būti tolerantišku Klubo narių atžvilgiu ir gerbti jų nuomonę.

 

5.   Aukščiausias Klubo organas

5.1.   Aukščiausias Klubo organas - Visuotinis narių susirinkimas.

5.2.  Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip kartą per metus, per du pirmuosius mėnesius, pasibaigus kalendoriniams metams.

5.3.   Kasmetinį Visuotinį narių susirinkimą šaukia Klubo valdyba, paskelbdama apie tai ne vėliau kaip prieš mėnesį. Valdyba išplatina darbotvarkę bei su ja susijusią medžiagą.

5.4.  Visuotinis narių susirinkimas laikomas įvykusiu ir jo sprendimai teisėti, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų balsavimo teisę turinčių Klubo narių  Jeigu į susirinkimą nesusirenka reikiamas kvorumui narių skaičius, per vieną mėnesį šaukiamas pakartotinis Visuotinis narių susirinkimas. Pakartotinis susirinkimas turi teisę priimti sprendimus darbotvarkės klausimais, jei susirinko ne mažiau kaip 10% narių.

5.5.   Neeilinį Visuotinį narių susirinkimą gali inicijuoti iniciatyvinė grupė iš ne mažiau kaip iš 10% Klubo narių arba Valdyba.

5.6.   Visuotinis narių susirinkimas:

5.6.1.   Priima, keičia ir pildo Klubo įstatus.

5.6.2.   Renka Valdybos narius, Klubo vadovą ir revizorių bei juos atšaukia.

5.6.3.   Priima sprendimus dėl Klubo reorganizavimo ar likvidavimo.

5.6.4.   Priima sprendimus dėl nario mokesčio dydžio ir mokėjimo tvarkos.

5.6.5.   Priima sprendimą dėl asmens pašalinimo iš Klubo narių.

5.6.6.   Priima kitus sprendimus, kurie turi esminės reikšmės Klubui, nustato Valdybai uždavinius.

5.7. Sprendimus dėl Klubo veiklos nutraukimo ar jo reorganizavimo Visuotinis narių susirinkimas priima ne mažesne kaip dviejų trečdalių dalyvaujančių narių balsų dauguma, kitus sprendimus priima paprasta balsų dauguma.

5.8. Visuotinio narių susirinkimo posėdis protokoluojamas. Protokolą pasirašo susirinkime išrinkti  pirmininkaujantis ir sekretorius. Prie protokolo turi būti pridėtas susirinkime dalyvavusių narių sąrašas su šių narių parašais.Visuotinio narių susirinkimo protokolus saugo Klubo vadovas.

 

6.   Kiti valdymo organai ir vadovai

6.1.   Klubo valdymo organai yra Valdyba ir Klubo vadovas (Valdybos pirmininkas).

6.2.  Valdyba renkama Visuotinio narių susirinkimo dvejų metų laikotarpiui. Valdybą sudaro 5 % klubo narių (apvalinant imamas mažesnis sveikas skaičius, t.y. jei 4,7 žmonės – valdybą sudarys 4 nariai), tačiau nemažiau kaip trys nariai.

6.3.   Valdyba:

6.3.1.   Šaukia kasmetinį Visuotinį narių susirinkimą.

6.3.2.  Valdybos posėdžiai vyksta nerečiau kaip kartą  per 3 mėnesius. Valdybos posėdžiai protokoluojami. Valdybos posėdžių protokolus pasirašo Valdybos nariai, saugo Klubo vadovas.

6.3.3.   Sprendimai priimami visų Valdybos narių balsų dauguma.

6.3.4.   Valdyba skiria vyriausią finansininką (buhalterį) dvejiems metams bei atleidžia jį iš pareigų.

6.3.5.   Per mėnesį nuo išrinkimo Valdyba nustato Klubo veiklos metinę programą ir strategiją bei skirsto lėšas programos vykdymui. Per kasmetinį Visuotinį narių susirinkimą Valdyba privalo atsiskaityti apie per metus gautas visas lėšas bei jų panaudojimą.

6.3.6.   Jei Klubo narys nesilaiko Įstatų, Valdyba Visuotiniam narių susirinkimui siūlo pašalinti tokį asmenį iš Klubo narių. Ši priemonė netaikoma, jei klubo narys laiku nesumoka nario mokesčio - tokiu atveju Klubo nario statuso netenkama automatiškai.

6.3.7.   Valdyba sprendžia visus Visuotinio narių susirinkimo numatytus uždavinius.

6.3.8.   Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nepasibaigus, apie tai raštu įspėjęs Valdybą ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų. Tokiu atveju Valdyba turi nedelsiant sušaukti Visuotinį narių susirinkimą Valdybos nariui išrinkti.

6.4.  Klubo vadovas (Valdybos pirmininkas) renkamas Visuotinio narių susirinkimo iš Valdybos narių.

6.5.  Klubo vadovas (Valdybos pirmininkas):

6.5.1.   Šaukia Valdybos posėdžius.

6.5.2.   Saugo Visuotinio narių susirinkimo bei Valdybos posėdžių protokolus.

6.5.3.   Įteikia nario pažymėjimus naujiems nariams.

6.5.4.   Oficialiai atstovauja Klubą valstybės valdžios ir valdymo institucijose, teisme, taip pat bendradarbiaujant su kitais asmenimis ir sudarant sandorius.

6.5.5.    Kasmetiniam Visuotiniam narių susirinkimui parengia metinį pranešimą apie Valdybos veiklą, kurį turi iš anksto patvirtinti Valdyba.

6.5.6.    Leidžia aktus Klubo veiklos klausimais, kurie nepriklauso Visuotinio narių susirinkimo ir Valdybos kompetencijai.

6.6.   Revizorius, renkamas Visuotinio narių susirinkimo vienerių metų laikotarpiui.

6.6.1.    Revizorius kas metai pateikia finansinių patikrinimų ataskaitą Valdybai ir Visuotiniam narių susirinkimui.

 

7.   Klubo pajamų šaltiniai ir jų panaudojimo tvarka

7.1.   Pajamų šaltiniai:

7.7.1. Nario stojamasis ir metinis mokestis. Stojamasis mokestis turi būti sumokėtas stojant į Klubą, metinis mokestis turi būti sumokėtas kiekvienais metais sausio mėnesį. Mokesčių dydį ir mokėjimo tvarką nustato Visuotinis narių susirinkimas, oficialiai mokesčio dydžiai paskelbiami Klubo dokumentuose bei Klubo internetinėje svetainėje.

7.7.2. Rėmėjų  lėšos, kitas turtas ir paslaugos.

7.7.2. Kredito įstaigų palūkanos.

7.7.3. Atskaitymai iš Klubui priklausančių įmonių pelno.

7.2.   Lėšas galima naudoti tik pagal paskirtį Įstatuose ir veiklos programose nurodytiems tikslams įgyvendinti, pagrindžiant valdybos pirmininko patvirtinančiais aktais.

7.3.   Klubo finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

 

8.   Klubo likvidavimo tvarka

8.1.   Klubo likvidavimo pagrindu gali būti:

8.1.1.   Visuotinio narių susirinkimo nutarimas.

8.1.2.   Teismo sprendimas.

8.2.   Klubas likviduojamas įstatymų nustatyta tvarka.

 

 

Lietuvos Citroën klubo “CITRINA” įstatų pakeitimai priimti 2003 gegužės 21 d. įvykusiame neeiliniame Visuotiniame klubo narių susirinkime.

 

 

Lietuvos Citroën klubo “CITRINA” valdybos pirmininkas:                                          Mindaugas Starkus